Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 21 jan 2014

Utbygging ved spikerverket

Styret har mottatt følgende informasjon om byggearbeider som foregår rundt det tidligere Spikerverket i Nydalsveien. For fullt dokument (med tegninger), ta kontakt med styret.

Informasjon om pågående arbeider

Arbeider i vei

I høst har arbeidene med rundkjøringen i Kristoffer Aamots gate blitt ferdigstilt sammen med nedre del av Nydalsveien. Nydalsveien er nå åpnet for trafikk i begge retninger, men det gjenstår fremdeles noe arbeider med nye vannledninger i området. Vi må derfor fremdeles regne med midlertidige innsnevringer av veien i forbindelse med etablering av stikkledninger til eiendommene.

Entreprenøren har i tillegg startet arbeidet med omlegging av vann- og avløpsledninger nord og vest for fremtidig bygg A (se vedlagte tegning). Disse arbeidene vil pågå utover våren 2014. Parkeringsplassene nord for Nydalsveien 21 (Nydalen Helsestasjon / Bydel Nordre Aker) og vest for bygg A benyttes til lager for disse arbeidene.

Rivearbeider

Rivingen av Nydalsveien 26 startet opp høsten 2013 og vil pågå frem til ca april 2014. De gamle byggene er grundig kartlagt og den innvendige saneringen av byggene er nesten ferdigstilt. Rivingen av bygningskroppene er også godt i gang.

I uke 4 vil betongdekket mellom første etasje og kjelleren i deler av Nydalsveien 26 bli fjernet ved pigging. Dette vil medføre noe mer støy og vibrasjoner enn det som har vært til nå. De etablerte støy og vibrasjonsmålerne vil varsle entreprenør og utbygger dersom arbeidene overskrider godkjente nivåer.

Arbeidstiden for rivearbeidene er normalt 07.00-19.00, men ved riving av bygninger nær trafikkert vei eller anleggsområde vil rivearbeidene måtte utføres på kveldstid.

Tomtedeling og sammenføyning

Berørte naboer har tidligere fått et brev fra Akershus og Oslo Jordskifterett. Dette er for å ”rydde” i eiendomsstruktur slik at våre eiendommer er tilpasset de fremtidige byggene. Retten vil også utarbeide avtaler om bruk av felles avkjørsler.

Videre bygging

Vi jobber for tiden videre med utviklingen av bygg A-E, og vi kommer tilbake med mer informasjon når beslutning om videre bygging er tatt. Den fremtidige bygningsmassen er illustrert på vedlagte tegning.